„Wykwalifikowani strażacy OSP w Duńkowicach – bezpieczniejsi mieszkańcy Gminy Radymno”

Kursy »  „Wykwalifikowani strażacy OSP w Duńkowicach – bezpieczniejsi mieszkańcy Gminy Radymno”

 

„Wykwalifikowani strażacy OSP w Duńkowicach
– bezpieczniejsi mieszkańcy Gminy Radymno”

 

Projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

w okresie  01.02. – 30.06.2012 r.

 

 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

 

Projekt jest skierowany do członków społeczności lokalnej będących jednocześnie członkami OSP w Duńkowicach.  Jednostka od 2004 roku decyzją Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co skutkuje tym, iż jest dysponowana przez PSP w Jarosławiu do każdego zdarzenia na terenie gminy Radymno i powiatu. Jest to jedna z najważniejszych organizacji działających na ww. terenie, motorem  aktywności społecznej wsi i okolic. Jednostka obecnie liczy 46 członków czynnych w tym 13 kobiet. W projekcie bierze udział  26 strażaków OSP w Duńkowicach, w tym 3 kobiety. Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Radymno.

 

DLACZEGO

 

Inicjatywa realizacji  projektu wyszła od 8 członków OSP. Sytuacja coraz częściej zmusza ich do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Prowadzenie akcji ratunkowych czy też zabezpieczenia terenów po przejściu m.in. burz wymusza na strażakach także użycie pił spalinowych.

 

Z racji usytuowania jednostki tj. bezpośrednio przy międzynarodowej trasie E-4 prowadzącej do drogowego przejścia z Ukrainą w Korczowej corocznie kilkanaście razy wzywana jest do wypadków drogowych, gdzie przeważnie ze służbami ratowniczymi  jest 1-sza na miejscu zdarzenia i każdorazowo niezbędna jest pomoc przedmedyczna. Również zdarza się, iż niezbędna jest taka pomoc podczas pożarów mieszkań czy budynków gospodarczych, powodzi i usuwania gniazd szerszeni.

 

Wychodząc na przeciw zidentyfikowanym problemom  swych członków OSP realizuje projekt w ramach którego uczestnicy  nabędą umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy potwierdzone zaświadczeniem nadającym uprawnienia ratownika oraz zdobędą uprawnienia do  obsługi pilarki spalinowej. Strażacy chcą także przekazać zdobytą wiedzę mieszkańcom gminy. Projekt wpłynie na zwiększenie wśród mieszkańców gminy Radymno poczucia bezpieczeństwa, dzięki uczestniczeniu w pokazach. Podniesie się u nich świadomość na temat istoty udzielania pierwszej pomocy.

 

JAKI JEST CEL

 

Celem głównym projektu to podniesienie umiejętności w wykonywaniu czynności z zakresu zawodu strażaka przez ochotników OSP w Duńkowicach i pokazanie efektów z nowych nabytych umiejętności społeczności lokalnej Gminy Radymno.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

Kurs dla 18 osób(w tym 3 kobiety) prowadzony  zgodnie z Rozporządzeniem. Ministra Zdrowia z 19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem kursu jest przygotowanie do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania personelowi zakładu opieki zdrowotnej. Wymiar kursu to 66h - 25 zajęć teoretycznych i 41 praktycznych. Program kursu będzie zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego. Kurs kończy egzamin państwowy i uprawnia po jego zdaniu do uzyskania tytułu Ratownika.

 

Kurs obsługi pilarki

 

Kurs dla 8 osób, trwa 40h. Kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem  zaświadczenia uprawniającego do obsługi pilarki spalinowej.

 

Pokazy pierwszej pomocy

 

To upowszechnienie przez uczestników projektu wśród mieszkańców Gminy Radymno wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowanie umiejętności  obsługi  pił spalinowych przez pokaz nabytych w ramach projektu umiejętności. Odbędą się 2 pokazy w czerwcu 2012. W pokazie wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.